பக்கம்_பேனர்

சான்றிதழ்

2019222986482_00

2019222986463_00

2019222985846_00

2019222968465_00

2019222968376_00

2019222968361_00

2019222968357_00

2019222968041_00

2019222968018_00

2019222967941_00

201922298636X_00

செர் (1)
FDA

ஜாங்சியாங்
CE

செர் (8)உணவு உற்பத்தி உரிமம்

செர் (6)ஒப்பனை உற்பத்தி உரிமம்

செர் (4)ISO9001

செர் (5)ISO9001

செர் (3)ஜி.எம்.பி.சி

எல்FDA

செர் (9)வணிக உரிமம்